0165442Vietnamese History
ประวัติศาสตร์เวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00HS-OnlineHSLECT110M  
อาจารย์: อ.ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
สอบปลายภาค:
Course Description
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ของเวียดนามในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคภายใต้กากรปกครอง ของจีน ยุคอาณานินมฝรั่งเศส ยุคสงครามแบ่งแยกลัทธิทางการเมือง และยุคการประกาศเอกราชภายใต้การ ปกครองระบอบสังคมนิยม และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่


History and ethnicity of Vietnam in pre-historical period, period of Chinese conqueror, period of French colonization, period of civil war for political alienation, and period of independent declaration under

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet