0165219Lao Studies
ลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00HS-OnlineHSLECT13103M  
อาจารย์: ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
สำรองสำหรับ:ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) ชั้นปี 113-10-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 1ALC-LAO-จีน
  02 จันทร์08:00-10:00HS416HSLECT15141M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3ALC-LAO
Course Description
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ของลาว


Geographical condition, ethnical history, society, economy, and politics of Lao

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet