1605797Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, -
หน่วยกิต36 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร07:00-08:00-DS523W  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
  02 พุธ07:00-08:00-DS514W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 พฤหัสบดี07:00-08:00-DS505W  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 ศุกร์12:00-13:00-DS514W  
อาจารย์: รศ.ดร.สุรพล แสนสุข
สอบปลายภาค:
Course Description
การทำวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มีการนำเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ


Conducting an advanced research work in order to generate new knowledge in the field of biodiversity under supervision of a thesis advisory committee, the results must be presented nationally or internationally

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet