1102417Urban Design Process and Analysis
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองและการวิเคราะห์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สำนักงานเลขา คณะสถาปัตย์ฯ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:50AR-206ARLECT60519O  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์09:00-11:50AR-101-1AR1LECT110O  
อาจารย์: ผศ.ภนิตา สุรินต๊ะ
ผศ.เมธี พิริยการนนท์
ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ
สอบปลายภาค:
Course Description
เรียนรู้กระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง ศึกษา วิธีการ แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง ผ่านการทดลองปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของโครงการ การออกแบบชุมชนในแต่ละประเภท

Study of architectural design processes, methods, concepts, theories and tools for analyses prior to urban design through experimental program in order to build knowledge and understanding
in selection of analytical tools appropriate for patterns and characteristics of each type of community design projects
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet