0107498Geographic Project
โครงงานภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT1019M  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 4GRM
  02 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT1046M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 4GRM
  03 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT1028M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 4GRM
  04 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT1037M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 4GRM
  05 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT1037M  
อาจารย์: อ.นันทพร อยู่สะอาด
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 4GRM
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 อาทิตย์09:00-15:00HS-OnlineHSLECT514M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและแนวคิดในการทำโครงงานภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการประยุกต์แนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่


Principles and concepts for conducting geographic projects concerning the implementation of geography concepts in natural resources management or in spatial development planning

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet