0107224Remote Sensing for Management
การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์13:00-17:00HS-OnlineHSLECT110M  
อาจารย์: ผศ.ดร.ภูสิษฐ์ คำพิลัง
สำรองสำหรับ: ปี 4 ขึ้นไป1-1-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและการประมวลผลภาพเชิงเลข การเน้นความคมชัดข้อมูลภาพ การจำแนกข้อมูลภาพในการประมวลผลภาพเชิงเลข การประมวลผลภาพเชิงเลขหลายช่วงเวลา ข้อมูลภาคสนาม
การประเมินความถูกต้อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข และการรับรู้ระยะไกลของการจัดการทรัพยากร

Satellite data and digital image processing, image enhancement, image classification in digital image processing, digital image processing in time series, ground truth data,
accuracy assessment, digital change detection, and application of remote sensing to resources management
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet