0105442Consecutive Interpretation
การล่ามพูดตาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:00HS414HSLECT20137L  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปี 320-20-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3EIC
  02 ศุกร์08:00-12:00HS-OnlineHSLECT20200L  
อาจารย์: อ.ชำนาญ ภารา
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3EIC
  03 ศุกร์08:00-12:00HS-OnlineHSLECT20164L  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 3EIC
Course Description
หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลแบบล่ามพูดตาม ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด ฝึกทักษะการแปลล่ามพูดตามโดยเน้นจากต้นฉบับที่พูดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย


Principle, process, and technique of consecutive interpretation; characteristics and types of expressions; practice of consecutive interpretation skill focusing on English and Thai original source languages

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet