0105255Basic Business Translation
การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00HS-OnlineHSLECT30273M  
อาจารย์: อ.อินอร เลียวประเสริฐกุล
สำรองสำหรับ:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 230-27-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 2BE
  02 จันทร์11:00-14:00HS206HSLECT30291M  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 2BE
Course Description
หลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ


Principles and strategies of basic translation; translation of various types of business documents

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet