1003214Airline Business and Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจการบิน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สำนักงานเลขา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2567 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  200 จันทร์09:00-12:00ขงจื๊อ 2CILECT29254M  
อาจารย์: อ.ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ
สำรองสำหรับ:การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 330-25-5
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน การต้อนรับในธุรกิจสายการบิน บริษัทสายการบิน เครื่องบินและสนามบิน บริการภาคพื้นดิน กิจการตรวจคนเข้าเมือง คำศัพท์และภาษาที่ใช้สื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน การบริการการออกตั๋วเครื่องบิน
ระบบการสำรองตั๋วเครื่องบิน การค้นหาข้อมูลและการวางแผนการออกตั๋วเครื่องบิน ตัวแทนการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและการสำรองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

General knowledge airline business; hospitality in airline business; airline companies; aircrafts and airports; ground service; immigration affairs; vocabulary and language used for communication in aviation industry;
Air ticketing Services; Global Distribution System for airlines; searching airlines information; itinerary planning; Passenger Name Record; Internet reservation system and Online travel agency
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet