1001365Niche Tourism
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00ขงจื๊อ 2CILECT402119N  
อาจารย์: อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
สำรองสำหรับ:การจัดการการท่องเที่ยว ปี 5 ขึ้นไป
การจัดการการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
การจัดการการท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
25-2-23
20-19-1
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2566 เวลา 11:30 - 14:30 อาคาร RN ห้อง RN1-710
  02 พฤหัสบดี14:00-17:00ขงจื๊อ 2CILECT401624N  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเฉพาะทางและตามความสนใจพิเศษ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเฉพาะทาง แรงจูงใจและความต้องการทางการท่องเที่ยวเฉพาะทาง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะทาง
รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะทาง และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเฉพาะทางในอนาคต

Definition, characteristics, types and concept of niche tourism and special interests; impacts of niche tourism; motivation, needs of niche tourism and their behaviors; models that affect the niche tourism; and trend of niche tourism

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet