ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)13 มิ.ย. 256614 มิ.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)13 มิ.ย. 256614 มิ.ย. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 13 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการลด13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 113 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 213 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 313 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 413 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ13 มิ.ย. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)15 มิ.ย. 256616 มิ.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)19 มิ.ย. 256620 มิ.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)21 มิ.ย. 256622 มิ.ย. 2566
    -  วันเปิดเรียน26 มิ.ย. 256626 มิ.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 256628 มิ.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)26 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ26 มิ.ย. 256625 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)29 มิ.ย. 25662 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)3 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน5 ก.ค. 25665 ก.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 46 ก.ค. 256621 ก.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 46 ก.ค. 256621 ก.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 46 ก.ค. 256621 ก.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 46 ก.ค. 256621 ก.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 46 ก.ค. 256621 ก.ย. 2566
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน13 ก.ค. 256613 ก.ค. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า26 ก.ค. 256620 ต.ค. 2566
    -  สอบกลางภาค24 ส.ค. 25663 ก.ย. 2566
 • ประเมินอาจารย์
 • 4 ก.ย. 25666 พ.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )22 ก.ย. 25666 ต.ค. 2566
    -  ช่วงวันที่แสดงรายวิชาแนะนำลงทะเบียน16 ต.ค. 256616 ต.ค. 2566
    -  สอบปลายภาค23 ต.ค. 25665 พ.ย. 2566
    -  วันปิดเรียน6 พ.ย. 25666 พ.ย. 2566
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet