ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)21 มี.ค. 256622 มี.ค. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)21 มี.ค. 256622 มี.ค. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 21 มี.ค. 25669 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการลด21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 121 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 221 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 321 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 421 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ21 มี.ค. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)23 มี.ค. 256624 มี.ค. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)28 มี.ค. 256629 มี.ค. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)30 มี.ค. 256631 มี.ค. 2566
    -  วันเปิดเรียน3 เม.ย. 25663 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25665 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)3 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ3 เม.ย. 25662 พ.ค. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 เม.ย. 25669 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน12 เม.ย. 256612 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 417 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 417 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 417 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 417 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 417 เม.ย. 25665 พ.ค. 2566
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน24 เม.ย. 256624 เม.ย. 2566
    -  สอบกลางภาค29 เม.ย. 256630 เม.ย. 2566
 • ประเมินอาจารย์
 • 1 พ.ค. 25669 มิ.ย. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า3 พ.ค. 256626 พ.ค. 2566
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )6 พ.ค. 256619 พ.ค. 2566
    -  สอบปลายภาค27 พ.ค. 256628 พ.ค. 2566
    -  วันปิดเรียน29 พ.ค. 256629 พ.ค. 2566
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet