ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 331 ต.ค. 256526 เม.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)3 เม.ย. 25664 เม.ย. 2566
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)3 เม.ย. 25664 เม.ย. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 3 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการลด3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 13 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 23 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 43 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ3 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)5 เม.ย. 25666 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)7 เม.ย. 25668 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)10 เม.ย. 256611 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256619 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)17 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ17 เม.ย. 256616 พ.ค. 2566
    -  วันเปิดเรียน18 เม.ย. 256618 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)20 เม.ย. 256623 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)24 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน26 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 427 เม.ย. 256618 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 427 เม.ย. 256618 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 427 เม.ย. 256618 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 427 เม.ย. 256618 พ.ค. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 427 เม.ย. 256618 พ.ค. 2566
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน5 พ.ค. 25665 พ.ค. 2566
 • ประเมินอาจารย์
 • 15 พ.ค. 256623 มิ.ย. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า17 พ.ค. 25669 มิ.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )19 พ.ค. 25662 มิ.ย. 2566
    -  สอบกลางภาค20 พ.ค. 256621 พ.ค. 2566
    -  สอบปลายภาค10 มิ.ย. 256611 มิ.ย. 2566
    -  วันปิดเรียน12 มิ.ย. 256612 มิ.ย. 2566
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet