ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )17 ก.พ. 25653 มี.ค. 2566
  -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 256530 พ.ย. 2565
  -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)4 ก.ค. 256530 พ.ย. 2565
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน18 ก.ค. 256518 ก.ค. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)8 พ.ย. 25659 พ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)8 พ.ย. 25659 พ.ย. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 8 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการลด8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 18 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 38 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 48 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ8 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)10 พ.ย. 256511 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)15 พ.ย. 256516 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)17 พ.ย. 256518 พ.ย. 2565
    -  วันเปิดเรียน21 พ.ย. 256521 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256523 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)21 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ21 พ.ย. 256520 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ย. 256527 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน30 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 41 ธ.ค. 256516 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 41 ธ.ค. 256516 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 41 ธ.ค. 256516 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 41 ธ.ค. 256516 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 41 ธ.ค. 256516 ก.พ. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า8 ธ.ค. 25658 ธ.ค. 2565
    -  สอบกลางภาค19 ม.ค. 256629 ม.ค. 2566
 • ประเมินอาจารย์
 • 30 ม.ค. 256618 เม.ย. 2566
    -  สอบปลายภาค20 มี.ค. 25662 เม.ย. 2566
    -  วันปิดเรียน3 เม.ย. 25663 เม.ย. 2566
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet