ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน23 ส.ค. 256523 ส.ค. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)31 ต.ค. 25651 พ.ย. 2565
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)31 ต.ค. 25651 พ.ย. 2565
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 31 ต.ค. 256511 ธ.ค. 2565
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการลด31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 131 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 231 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 331 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 431 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ31 ต.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)2 พ.ย. 25653 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)7 พ.ย. 25658 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)9 พ.ย. 256510 พ.ย. 2565
    -  วันเปิดเรียน28 พ.ย. 256528 พ.ย. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)28 พ.ย. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ28 พ.ย. 256527 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)1 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)5 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)5 ธ.ค. 256511 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)12 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน15 ธ.ค. 256515 ธ.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 416 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 416 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 416 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 416 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2566
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 416 ธ.ค. 256523 ก.พ. 2566
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า28 ธ.ค. 256524 มี.ค. 2566
    -  สอบกลางภาค26 ม.ค. 25665 ก.พ. 2566
 • ประเมินอาจารย์
 • 6 ก.พ. 256626 เม.ย. 2566
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )24 ก.พ. 256610 มี.ค. 2566
    -  สอบปลายภาค27 มี.ค. 25669 เม.ย. 2566
    -  วันปิดเรียน10 เม.ย. 256610 เม.ย. 2566
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet