ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)18 มิ.ย. 256420 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)14 มิ.ย. 256416 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)10 มิ.ย. 256412 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)7 มิ.ย. 25649 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)7 มิ.ย. 25649 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )17 ก.ย. 25641 ต.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม7 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 มิ.ย. 256423 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 7 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 41 ก.ค. 256416 ก.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 41 ก.ค. 256416 ก.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 41 ก.ค. 256416 ก.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 41 ก.ค. 256416 ก.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 41 ก.ค. 256416 ก.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 17 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 27 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 37 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 47 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ7 มิ.ย. 256427 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน30 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 1 ก.ค. 256416 พ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันที่แสดงรายวิชาแนะนำลงทะเบียน10 พ.ย. 256425 พ.ย. 25640:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน21 มิ.ย. 256421 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบปลายภาค18 ต.ค. 256431 ต.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบกลางภาค19 ส.ค. 256429 ส.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันปิดเรียน1 พ.ย. 25641 พ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ21 มิ.ย. 256420 ก.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน8 ก.ค. 25648 ก.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า21 ก.ค. 256415 ต.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55