ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)2 ก.ค. 25634 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)29 มิ.ย. 25631 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)25 มิ.ย. 256327 มิ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)22 มิ.ย. 256324 มิ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)22 มิ.ย. 256324 มิ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)17 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )9 ต.ค. 256322 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม22 มิ.ย. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)8 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)13 ก.ค. 256319 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)20 ส.ค. 256320 ส.ค. 25638:30 น. - 8:31 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 22 มิ.ย. 256319 ส.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 420 ก.ค. 25638 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 420 ก.ค. 25638 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 420 ก.ค. 25638 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 420 ก.ค. 25638 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 420 ก.ค. 25638 ต.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 122 มิ.ย. 256316 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 222 มิ.ย. 256316 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 322 มิ.ย. 256316 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 422 มิ.ย. 256316 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ22 มิ.ย. 256316 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน19 ส.ค. 256319 ส.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 20 ก.ค. 256330 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันเปิดเรียน8 ก.ค. 25638 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบปลายภาค9 พ.ย. 256322 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบกลางภาค10 ก.ย. 256320 ก.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันปิดเรียน16 พ.ย. 256316 ธ.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ6 ส.ค. 25631 พ.ย. 25638:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน27 ก.ค. 256327 ก.ค. 25638:30 น. - 23:55 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55