ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)16 เม.ย. 256417 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)9 เม.ย. 256410 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)7 เม.ย. 25648 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)5 เม.ย. 25646 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)5 เม.ย. 25646 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )22 พ.ค. 25647 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)19 เม.ย. 256421 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)22 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)26 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 5 เม.ย. 256425 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 429 เม.ย. 256421 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 429 เม.ย. 256421 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 429 เม.ย. 256421 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 429 เม.ย. 256421 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 429 เม.ย. 256421 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 15 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 25 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 35 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 45 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ5 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน28 เม.ย. 256428 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 29 เม.ย. 256428 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันเปิดเรียน19 เม.ย. 256419 เม.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบปลายภาค12 มิ.ย. 256413 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  สอบกลางภาค15 พ.ค. 256416 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันปิดเรียน14 มิ.ย. 256414 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ19 เม.ย. 256418 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน5 พ.ค. 25645 พ.ค. 25648:30 น. - 23:55 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า19 พ.ค. 256411 มิ.ย. 25648:30 น. - 23:55 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-55