ปฏิทินการศึกษา
 
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)1 พ.ย. 25643 พ.ย. 2564
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)1 พ.ย. 25643 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 11 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 21 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 31 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 41 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ1 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 1 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม1 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการลด1 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม1 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม1 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 1 พ.ย. 25643 ม.ค. 2565
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 1 พ.ย. 25647 ม.ค. 2565
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)4 พ.ย. 25646 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)8 พ.ย. 256410 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)11 พ.ย. 256413 พ.ย. 2564
    -  วันเปิดเรียน15 พ.ย. 256415 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 256417 พ.ย. 2564
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ15 พ.ย. 256414 ธ.ค. 2564
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)15 พ.ย. 25647 ม.ค. 2565
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)18 พ.ย. 256421 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 256424 พ.ย. 2564
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)22 พ.ย. 25647 ม.ค. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 425 พ.ย. 256410 ก.พ. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 425 พ.ย. 256410 ก.พ. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 425 พ.ย. 256410 ก.พ. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 425 พ.ย. 256410 ก.พ. 2565
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 425 พ.ย. 256410 ก.พ. 2565
 • ประเมินอาจารย์
 • 25 พ.ย. 256413 เม.ย. 2565
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ช้า15 ธ.ค. 256411 มี.ค. 2565
    -  ช่วงวันที่แสดงประวัติรายวิชา21 ธ.ค. 256411 ม.ค. 2565
    -  ช่วงวันที่แสดงประวัติการถอน รายวิชา21 ธ.ค. 256411 ม.ค. 2565
    -  ช่วงวันที่แสดงรายวิชาแนะนำลงทะเบียน21 ธ.ค. 256412 ม.ค. 2565
    -  สอบกลางภาค13 ม.ค. 256523 ม.ค. 2565
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน4 ก.พ. 25654 ก.พ. 2565
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน7 ก.พ. 25657 ก.พ. 2565
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )11 ก.พ. 256525 ก.พ. 2565
    -  สอบปลายภาค14 มี.ค. 256527 มี.ค. 2565
    -  วันปิดเรียน28 มี.ค. 256528 มี.ค. 2565
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet