วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการงานครัว
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  19/10/2563 - 25/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์      1002224
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
อังคาร 1002224
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
   1002224
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
พุธ 1002224
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
     
พฤหัสบดี      1002224
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 
ศุกร์
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54