วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 0202212
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0203235
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
      0204102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
      0204102
(3) 1,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
  
อังคาร 0202313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0201114
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
 0201392
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0201114
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0202224
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
         0202321
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
พุธ  0201114
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0201114
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
 0035001
(2) 71,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0041022
(2) 50,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 
พฤหัสบดี 0034004
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0201225
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
 0031003
(2) 66,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0041005
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
ศุกร์      0043001
(2) 40,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203447
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54