วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  19/10/2563 - 25/10/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 0202362
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0202461
(1) 3,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204101
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0203337
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
 0202368
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
    0204101
(3) 3,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0203337
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
อังคาร    0203465
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0204104
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
พุธ 0204365
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
 0201113
(3) 12,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0201333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
    
      0201343
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
    
พฤหัสบดี   0300110
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0201141
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
  0202100
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
  0203333
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
   0300110
(3) 5,
L17
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
    0202100
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
   
   0300110
(3) 5,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
       
ศุกร์ 0203236
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0203465
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0203315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0202317
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
เสาร์ 0299601
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
         
อาทิตย์        0299601
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52