วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0202103
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0201215
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204101
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203370
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 0034001
(2) 15,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 
      0204101
(3) 8,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203381
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 0034001
(2) 15,
L2
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
 
      0204101
(3) 8,
L3
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
อังคาร 0203328
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0201113
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
 0204101
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
   0201141
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
    
 0203347
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
  0204101
(3) 8,
L17
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
        
    0204101
(3) 8,
L3
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
        
พุธ 0201201
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
 0203641
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0202311
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
 0031003
(2) 115,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0033005
(2) 10,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  0032003
(2) 17,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 0201201
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
       0033005
(2) 10,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  0032003
(2) 17,
L2
เวลาเรียน : 18:00:00 - 19:55:00
 0201201
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
           
พฤหัสบดี 0204310
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0033001
(2) 17,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0033001
(2) 18,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0031003
(2) 114,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
  
 0204371
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0033001
(2) 17,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0033001
(2) 18,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
ศุกร์ 0033003
(2) 25,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0034002
(2) 17,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0032003
(2) 200,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0202331
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
 0033001
(2) 16,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
  
 0033003
(2) 25,
L2
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0034002
(2) 17,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0032003
(2) 200,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  0033001
(2) 16,
L2
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52