วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0202103
(3) 2,
L1
 0201215
(3) 1,
L1
  0204101
(3) 8,
L1
 0203370
(3) 1,
L1
 0034001
(2) 15,
L1
 
      0204101
(3) 8,
L17
 0203381
(3) 1,
L1
 0034001
(2) 15,
L2
 
      0204101
(3) 8,
L3
     
อังคาร 0203328
(3) 1,
L1
 0201113
(3) 8,
L1
 0204101
(3) 8,
L1
   0201141
(3) 1,
L1
    
 0203347
(3) 1,
L1
  0204101
(3) 8,
L17
        
    0204101
(3) 8,
L3
        
พุธ 0201201
(3) 1,
L1
 0203641
(3) 1,
L6
 0202311
(2) 2,
L1
 0031003
(2) 115,
L1
 0033005
(2) 10,
L1
  0032003
(2) 17,
L1
 0201201
(3) 2,
L1
       0033005
(2) 10,
L2
  0032003
(2) 17,
L2
 0201201
(3) 1,
L2
           
พฤหัสบดี 0204310
(3) 1,
L1
    0033001
(2) 18,
L1
     
 0204371
(3) 1,
L1
    0033001
(2) 18,
L2
     
 0201117
(3) 1,
EXAM
  0201116
(3) 1,
EXAM
    
 0203441
(3) 1,
EXAM
  0202255
(3) 1,
EXAM
    
 0203452
(3) 1,
EXAM
     0031003
(2) 114,
L1
  
   0033001
(2) 17,
L1
        
   0033001
(2) 17,
L2
        
ศุกร์ 0033003
(2) 25,
L1
    0032003
(2) 200,
L1
 0202331
(3) 1,
L1
 0033001
(2) 16,
L1
  
 0033003
(2) 25,
L2
    0032003
(2) 200,
L2
  0033001
(2) 16,
L2
  
 0201113
(3) 12,
EXAM
         
 0204292
(2) 1,
EXAM
         
   0034002
(2) 17,
L1
        
   0034002
(2) 17,
L2
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0201113 : Calculus 1 กลุ่ม 12
20 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0204292 : Introduction to Drawing กลุ่ม 1
19 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0201117 : Mathematics for Health Sciences 1 กลุ่ม 1
19 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0203441 : Animal Physiology กลุ่ม 1
19 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0203452 : Animal Physiology กลุ่ม 1
19 ก.ย. 256213:00-16:00สอบกลางภาค
0201116 : Mathematics for Pharmacy กลุ่ม 1
19 ก.ย. 256213:00-16:00สอบกลางภาค
0202255 : Analytical Chemistry for Nutrition กลุ่ม 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212