วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 0202212
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0203235
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0204102
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0045010
(2) 200,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
 
      0204102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
      0204102
(3) 1,
L17
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
อังคาร 0202313
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 0201114
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
   0201114
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0201235
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 15:55:00
 0202224
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
 
         0202321
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
 
พุธ 0202212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
 0201114
(3) 9,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 0201114
(3) 8,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
 0035001
(2) 71,
L1
เวลาเรียน : 12:00:00 - 14:55:00
 0041022
(2) 50,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
 0042004
(2) 4,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 18:55:00
พฤหัสบดี 0034004
(2) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0201225
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  0202103
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
  0041005
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
 
ศุกร์  0201223
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0043001
(2) 40,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 0203447
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 16:55:00
  
เสาร์      0203551
(3) 1,
L8
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51