วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0202103
(3) 2,
L1
 0201113
(3) 8,
L1
  0204101
(3) 8,
L1
 0203370
(3) 1,
L1
 0034001
(2) 15,
L1
 
      0204101
(3) 8,
L17
 0203381
(3) 1,
L1
 0034001
(2) 15,
L2
 
      0204101
(3) 8,
L3
     
อังคาร 0203328
(3) 1,
L1
 0201113
(3) 8,
L1
 0204101
(3) 8,
L1
   0201141
(3) 1,
L1
    
 0203347
(3) 1,
L1
  0204101
(3) 8,
L17
        
    0204101
(3) 8,
L3
        
พุธ 0201201
(3) 1,
L1
  0202311
(2) 2,
L1
 0031003
(2) 115,
L1
 0033005
(2) 10,
L1
 0203231
(3) 5,
L1
 0032003
(2) 17,
L1
 0201201
(3) 2,
L1
       0033005
(2) 10,
L2
  0032003
(2) 17,
L2
 0201201
(3) 1,
L2
           
พฤหัสบดี 0204310
(3) 1,
L1
 0033001
(2) 17,
L1
  0033001
(2) 18,
L1
 0031003
(2) 114,
L1
  
 0204371
(3) 1,
L1
 0033001
(2) 17,
L2
  0033001
(2) 18,
L2
     
ศุกร์ 0033003
(2) 25,
L1
 0034002
(2) 17,
L1
  0032003
(2) 200,
L1
 0202331
(3) 1,
L1
 0033001
(2) 16,
L1
  
 0033003
(2) 25,
L2
 0034002
(2) 17,
L2
  0032003
(2) 200,
L2
  0033001
(2) 16,
L2
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24