วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  11/11/2562 - 17/11/2562 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    0503471
(3) 2,
L1
  1801123
(1) 1,
L1
     
    0503473
(3) 7,
L1
  0503471
(3) 3,
L1
     
        0506413
(2) 1,
L1
      
        0809172
(1) 1,
L1
     
        0809324
(3) 1,
L1
     
        0809324
(3) 1,
L2
     
         0104411
(3) 1,
L1
    
         0165309
(3) 1,
L1
   
          0505418
(2) 1,
L1
    
          0505418
(2) 1,
L2
    
          0560101
(2) 6,
L1
    
           0306314
(1) 1,
L1
  
           0306314
(1) 1,
L17
  
           0306314
(1) 1,
L2
  
           0503472
(3) 3,
L1
  
            0109423
(3) 1,
L1
            0109423
(3) 3,
L1
            0109423
(3) 4,
L1
            0109423
(3) 1,
L2
            0109423
(3) 3,
L2
            0109423
(3) 4,
L2
            0560101
(2) 7,
L1
  
อังคาร   0161318
(3) 1,
L1
  0503471
(3) 6,
L1
     
   0165318
(3) 1,
L1
   0503471
(3) 7,
L1
     
   0505321
(1) 1,
L1
     0503472
(3) 4,
L1
     
   0505321
(1) 1,
L2
     0506413
(2) 2,
L1
      
   0506403
(2) 8,
L1
    0563104
(3) 2,
L1
     
    0503472
(3) 6,
L1
  0809232
(3) 1,
L1
     
    0505321
(1) 2,
L1
 0505226
(1) 1,
L1
    0809326
(3) 1,
L1
    
    0505321
(1) 2,
L2
 0505226
(1) 1,
L2
    0809326
(3) 1,
L2
    
     0506403
(2) 9,
L1
     0503472
(3) 8,
L1
  
      0505226
(1) 2,
L1
     0503473
(3) 1,
L1
  
      0505226
(1) 2,
L2
     0503473
(3) 3,
L1
  
           0563104
(3) 3,
L1
  
           0563106
(3) 3,
L1
  
            0161221
(3) 1,
L1
 
พุธ 0505113
(1) 2,
L1
 0505132
(1) 1,
L1
 0505132
(1) 2,
L1
  1504311
(2) 1,
L1
    
 0505113
(1) 2,
L2
 0506403
(2) 10,
L1
 0506402
(2) 3,
L1
  0506402
(2) 4,
L1
      
     0810471
(3) 1,
L1
 0809323
(3) 1,
L1
     
     0810471
(3) 1,
L2
 0809323
(3) 1,
L2
     
         1503222
(2) 1,
L1
    
          0505132
(1) 3,
L1
    
          0506402
(2) 5,
L1
    
           0503471
(3) 8,
L1
  
           0503472
(3) 7,
L1
  
           0503473
(3) 4,
L1
  
           0563106
(3) 2,
L1
  
            0109423
(3) 2,
L1
            0109423
(3) 5,
L1
            0109423
(3) 2,
L2
            0109423
(3) 5,
L2
พฤหัสบดี 0505113
(1) 1,
L1
 0161316
(3) 1,
L1
  0564306
(3) 2,
L1
 0505107
(1) 1,
L1
   
 0505113
(1) 1,
L2
 0505216
(1) 1,
L1
    0809231
(3) 1,
L1
 0563206
(3) 2,
L1
  
   0505216
(1) 1,
L2
           
    1503324
(3) 1,
L1
         
    0503471
(3) 4,
L1
         
    0564306
(3) 1,
L1
         
     0505216
(1) 2,
L1
         
     0505216
(1) 2,
L2
         
ศุกร์   0161102
(2) 1,
L1
    1401103
(3) 1,
L1
      
    0809331
(3) 1,
L1
  1504206
(3) 1,
L1
     
    0809331
(3) 1,
L2
  0503473
(3) 6,
L1
     
   0302410
(3) 1,
EXAM
  0505107
(1) 2,
L1
 1401112
(3) 2,
L1
   
     1401112
(3) 1,
L1
 0505125
(1) 2,
L1
 0505107
(1) 3,
L1
 0161221
(3) 1,
L1
 
     0505126
(1) 3,
L1
  0505125
(1) 2,
L2
 0505125
(1) 1,
L1
    
        0505126
(1) 1,
L1
 0505125
(1) 1,
L2
    
          0505126
(1) 2,
L1
    
          0505418
(2) 2,
L1
    
          0505418
(2) 2,
L2
    
          0506415
(2) 2,
L1
    
เสาร์   1504212
(3) 1,
L1
   
    0809462
(2) 1,
L1
         
    0809462
(2) 1,
L2
         
    0810291
(1) 1,
L1
     
    0810493
(3) 1,
L1
     
    0810493
(3) 1,
L2
     
อาทิตย์   1504311
(2) 1,
L1
         
   0803300
(1) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 พ.ย. 256209:00-12:00สอบปลายภาค
0302410 : Computer Aided Manufacturing กลุ่ม 1
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22