วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  13/1/2563 - 19/1/2563 
 
Day/Time
 
6:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์   0505338
(1) 9,
L1
     0105209
(3) 3,
L1
     
   0505338
(1) 9,
L2
     1801123
(1) 1,
L1
     
   0506403
(2) 17,
L1
    0204328
(3) 1,
L1
      
   0563104
(3) 3,
L1
   0204502
(3) 1,
L5
      
    0503473
(3) 7,
L1
  0204531
(3) 1,
L5
     
    0563305
(3) 1,
L1
  0204531
(3) 1,
L6
     
     0550302
(2) 2,
L1
  0502402
(2) 6,
L1
      
     0561104
(3) 2,
L1
 0503471
(3) 3,
L1
     
        0506413
(2) 1,
L1
      
        0542207
(3) 1,
L1
     
        0561302
(3) 1,
L1
     
        0563305
(3) 2,
L1
     
        0809172
(1) 1,
L1
     
        0809324
(3) 1,
L1
     
        0809324
(3) 1,
L2
     
         0165309
(3) 1,
L1
   
          0204574
(1) 1,
L5
    
          0505418
(2) 1,
L1
    
          0505418
(2) 1,
L2
    
          0560101
(2) 6,
L1
    
           0105308
(3) 1,
L1
  
           0204431
(3) 1,
L1
  
           0204434
(3) 1,
L1
  
           0502403
(2) 1,
L1
   
           0503472
(3) 3,
L1
  
           0505421
(2) 4,
L1
   
           0506214
(2) 1,
L1
  
            0109423
(3) 1,
L1
            0109423
(3) 3,
L1
            0109423
(3) 4,
L1
            0109423
(3) 1,
L2
            0109423
(3) 3,
L2
            0109423
(3) 4,
L2
            0501406
(2) 2,
L1
  
            0202528
(3) 1,
L5
 
            0505231
(2) 1,
L1
  
            0560101
(2) 7,
L1
  
            0563105
(3) 2,
L1
 
            0702361
(3) 1,
L2
 
อังคาร   0161318
(3) 1,
L1
 0204394
(1) 1,
L1
      
   0165318
(3) 1,
L1
   0503471
(3) 6,
L1
     
   0505226
(1) 1,
L1
    0503471
(3) 7,
L1
     
   0505226
(1) 1,
L2
    0503472
(3) 4,
L1
     
   0506403
(2) 8,
L1
    0506403
(2) 2,
L1
      
   0506412
(2) 1,
L1
    0506403
(2) 3,
L1
      
   0561308
(2) 2,
L1
    0506413
(2) 2,
L1
      
    0204556
(3) 1,
L5
  0520101
(3) 2,
L1
     
    0503472
(3) 6,
L1
  0563104
(3) 2,
L1
     
    0505321
(1) 1,
L1
    0809232
(3) 1,
L1
     
    0505321
(1) 1,
L2
     0809326
(3) 1,
L1
    
    0506411
(3) 3,
L1
   0809326
(3) 1,
L2
    
    0520101
(3) 1,
L1
    0105427
(2) 1,
L2
    
    0542354
(3) 1,
L1
    0201505
(3) 1,
L5
   
     0202631
(3) 1,
L5
     0506403
(2) 12,
L1
    
     0505226
(1) 2,
L1
    0510201
(2) 12,
L1
    
     0505226
(1) 2,
L2
     0503472
(3) 8,
L1
  
     0505321
(1) 2,
L1
      0503473
(3) 1,
L1
  
     0505321
(1) 2,
L2
      0503473
(3) 3,
L1
  
     0506403
(2) 9,
L1
     0563106
(3) 3,
L1
  
     0561308
(2) 1,
L1
      0161221
(3) 1,
L2
 
      0203540
(3) 1,
L5
      0505357
(2) 1,
L1
  
            0505357
(2) 1,
L2
  
            0506403
(2) 13,
L1
  
            0702361
(3) 1,
L2
  
พุธ 0505113
(1) 2,
L1
 0505132
(1) 1,
L1
    1504311
(2) 1,
L1
    
 0505113
(1) 2,
L2
 0506403
(2) 10,
L1
    0204303
(3) 1,
L1
 0502232
(3) 1,
L1
  
    0204586
(3) 1,
L5
   0204502
(3) 1,
L5
   0503472
(3) 7,
L1
  
     0505132
(1) 2,
L1
  0204521
(3) 1,
L5
 0503473
(3) 4,
L1
  
     0506402
(2) 3,
L1
  0204521
(3) 1,
L6
 0506116
(3) 1,
L1
  
     0810471
(3) 1,
L1
 0505132
(1) 3,
L1
  0506402
(2) 5,
L1
  
     0810471
(3) 1,
L2
 0506301
(3) 1,
L1
 0563106
(3) 2,
L1
  
        0506402
(2) 4,
L1
  0109423
(3) 2,
L1
        0702365
(2) 2,
L1
   0109423
(3) 5,
L1
            0109423
(3) 2,
L2
            0109423
(3) 5,
L2
            0503471
(3) 8,
L1
 
            0561307
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี   1503324
(3) 1,
L1
   0104411
(3) 1,
L1
     
   0161316
(3) 1,
L1
  0202751
(2) 1,
L5
      
   0505216
(1) 1,
L1
    0203540
(3) 1,
L5
      
   0505216
(1) 1,
L2
    0506402
(2) 6,
L1
      
   0506402
(2) 8,
L1
    0560303
(3) 4,
L1
     
   0506416
(2) 1,
L1
    0564306
(3) 2,
L1
     
    0204328
(3) 1,
L1
  0809231
(3) 1,
L1
     
    0503471
(3) 4,
L1
    0203564
(3) 1,
L5
    
    0542354
(3) 3,
L1
     0505107
(1) 1,
L1
   
    0561302
(3) 2,
L1
     0563206
(3) 2,
L1
  
    0563309
(3) 1,
L1
     0563307
(3) 2,
L1
  
    0564306
(3) 1,
L1
         
     0202654
(2) 1,
L5
         
     0505216
(1) 2,
L1
         
     0505216
(1) 2,
L2
         
ศุกร์ 0505113
(1) 1,
L1
 0161102
(2) 1,
L1
 1401112
(3) 1,
L1
 1401103
(3) 1,
L1
      
 0505113
(1) 1,
L2
 0202354
(2) 1,
L1
  0202631
(3) 1,
L5
  1504206
(3) 1,
L1
     
   0203618
(3) 1,
L6
 0505126
(1) 3,
L1
  0503473
(3) 6,
L1
     
     0506392
(2) 2,
L1
  0505107
(1) 2,
L1
      
     0560103
(2) 1,
L1
  0505125
(1) 2,
L1
      
        0505125
(1) 2,
L2
      
        0505126
(1) 1,
L1
      
        0506392
(2) 1,
L1
      
        0701920
(3) 1,
L6
      
        0809331
(3) 1,
L1
     
        0809331
(3) 1,
L2
     
          0505107
(1) 3,
L1
    
          0505125
(1) 1,
L1
    
          0505125
(1) 1,
L2
    
          0505126
(1) 2,
L1
    
          0505418
(2) 2,
L1
    
          0505418
(2) 2,
L2
    
          0506401
(3) 9,
L1
   
          0506415
(2) 2,
L1
    
          0563309
(3) 2,
L1
   
          0701920
(3) 1,
L6
   
           0502402
(2) 12,
L1
   
           0505422
(2) 1,
L1
   
           0563105
(3) 3,
L1
  
            0161221
(3) 1,
L2
 
เสาร์   1504212
(3) 1,
L1
   
    0114121
(3) 1,
L9
         
    0809462
(2) 1,
L1
         
    0809462
(2) 1,
L2
         
    0810291
(1) 1,
L1
     
    0810493
(3) 1,
L1
     
    0810493
(3) 1,
L2
     
        0114120
(3) 1,
L9
     
          0204586
(3) 1,
L8
    
อาทิตย์   1504311
(2) 1,
L1
         
   0803300
(1) 1,
L1
     
    0204502
(3) 1,
L8
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212