วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0901111
(3) 3,
L1
 0901411
(3) 5,
L1
 0900101
(3) 16,
L1
 0901331
(3) 8,
L17
อังคาร 0901205
(3) 7,
L1
 0901304
(3) 6,
L1
 0907104
(3) 4,
L1
 0901411
(3) 6,
L1
พุธ 0900101
(3) 11,
L1
 0903411
(3) 5,
L1
 0909302
(3) 10,
L1
   
พฤหัสบดี 0901411
(3) 7,
L1
       0901416
(3) 2,
L1
 0901451
(3) 6,
EXAM
         
 0901451
(3) 7,
EXAM
         
 0903431
(3) 3,
EXAM
         
 0903431
(3) 5,
EXAM
         
 0907101
(3) 1,
EXAM
         
    0901402
(3) 3,
L1
      
      0901303
(3) 1,
EXAM
    
      0901303
(3) 2,
EXAM
    
      0904101
(3) 10,
EXAM
    
      0904101
(3) 11,
EXAM
    
       0901416
(3) 7,
L1
   
ศุกร์ 0901417
(3) 3,
L1
       0901202
(3) 1,
L1
 0902212
(3) 1,
EXAM
       0901212
(3) 1,
L17
 0909302
(3) 2,
EXAM
      0909202
(3) 11,
EXAM
 0909302
(3) 3,
EXAM
      0909202
(3) 7,
EXAM
    0909401
(3) 7,
L1
   0909202
(3) 9,
EXAM
      0902101
(3) 12,
EXAM
    
      0902101
(3) 13,
EXAM
    
      0902101
(3) 16,
EXAM
    
       0901416
(3) 8,
L1
   
เสาร์ 0901302
(3) 4,
L1
   0903212
(3) 4,
EXAM
    
 0033005
(2) 90,
EXAM
  0903212
(3) 5,
EXAM
    
 0901342
(3) 2,
EXAM
         
 0907414
(3) 3,
EXAM
         
อาทิตย์ 0901203
(3) 2,
L1
   0903311
(3) 1,
EXAM
    
 0901221
(3) 1,
L17
   0903311
(3) 2,
EXAM
    
      0905414
(3) 1,
EXAM
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.ย. 256213:30-16:30สอบกลางภาค
0903311 : Quality and Productivity Management กลุ่ม 1
22 ก.ย. 256213:30-16:30สอบกลางภาค
0903311 : Quality and Productivity Management กลุ่ม 2
22 ก.ย. 256213:30-16:30สอบกลางภาค
0905414 : Personal Financial Management กลุ่ม 1
21 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0033005 : Applications of Mathematics and Statistics in Daily Life กลุ่ม 90
21 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0901342 : Internal Auditing and Control กลุ่ม 2
21 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0907414 : Industrial Economics and Industrial Development กลุ่ม 3
21 ก.ย. 256213:30-16:30สอบกลางภาค
0903212 : Management Information System กลุ่ม 4
21 ก.ย. 256213:30-16:30สอบกลางภาค
0903212 : Management Information System กลุ่ม 5
20 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0902212 : Distribution Channels Management กลุ่ม 1
20 ก.ย. 256208:30-11:30สอบกลางภาค
0909302 : Business Finance กลุ่ม 2
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54