วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
     
อังคาร 2003312
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 2003301
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:55:00
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์ 2003112
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   
 2003212
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   
 2003312
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   
 2003402
(1) 4,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   
 2003402
(1) 4,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53