วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      2000404
(4) 13,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 20:55:00
      2000404
(4) 13,
L2
เวลาเรียน : 15:00:00 - 20:55:00
อังคาร      2003306
(2) 9,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:55:00
  
      2003321
(2) 5,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:55:00
  
พุธ          2000404
(4) 13,
L1
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
          2000404
(4) 13,
L2
เวลาเรียน : 19:00:00 - 20:55:00
พฤหัสบดี 2003106
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
         
 2003106
(1) 1,
L2
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
         
ศุกร์    2003307
(1) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
 2003121
(2) 7,
L1
เวลาเรียน : 15:00:00 - 18:55:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51