วิทยาเขต มหาสารคาม ตึกคณะศึกษาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0568504
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0501303
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
     0501303
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    
อังคาร 0568503
(3) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0540301
(2) 6,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี 0564305
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0568509
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
ศุกร์ 0568507
(2) 1,
L5
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
   0542203
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0511905
(3) 1,
L6
เวลาเรียน : 16:05:00 - 19:55:00

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52