วิทยาเขต มหาสารคาม ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  0540301
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  0542102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
 0550302
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 18:55:00
อังคาร 0512207
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512209
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
พุธ 0512335
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0564162
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
 0512335
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
       
พฤหัสบดี 0512304
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512432
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
 0512304
(3) 1,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512432
(2) 1,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
ศุกร์ 0542204
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  0512342
(2) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   
     0512342
(2) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52