วิทยาเขต มหาสารคาม อาคาร D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 0605315
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
   0902312
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0901205
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
  0902312
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0903458
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
 0907206
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0907105
(3) 5,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
  0903458
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0907105
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
  0907105
(3) 7,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0907105
(3) 4,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
อังคาร     0045005
(2) 90,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 12:55:00
        
     0902312
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
     0903458
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
       0605001
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
   
        0907105
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0903412
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
พุธ  0903458
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
          
  0904327
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
         
     0905419
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
       0605313
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:55:00
   
        0901211
(3) 3,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0901205
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
        0901341
(3) 1,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
 0906202
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
        0903485
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
        0907105
(3) 6,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
        0909305
(3) 10,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
พฤหัสบดี 0605001
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
       0600102
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 18:00:00 - 20:55:00
 0605212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 7:00:00 - 11:55:00
         
  0901415
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
          
  0903351
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
          
  0903351
(3) 1,
L17
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
          
  0904494
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 11:55:00
         
  0907105
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0901205
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
     0907204
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
     0909305
(3) 11,
L17
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
       0904327
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:55:00
    
        0903458
(3) 5,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
ศุกร์  0905403
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
    0044004
(2) 90,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 15:55:00
  0901301
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 17:00:00 - 19:55:00
 
        0901415
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
        0905403
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
เสาร์  0901413
(3) 4,
L17
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
 0901321
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 13:55:00
       
  0901415
(3) 3,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
          
อาทิตย์  0901304
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:55:00
    0901341
(3) 2,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
        0903412
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    
        0909305
(3) 12,
L17
เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:55:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53