วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๋ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  20/5/2562 - 26/5/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
         
อังคาร 1101432
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:45:00
  1101432
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:45:00
 
 1101432
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:45:00
  1101432
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:45:00
 
พุธ 1106214
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:45:00
  1106214
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:45:00
 
 1106214
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:45:00
  1106214
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:45:00
 
พฤหัสบดี     1103214
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:45:00
     1103214
(3) 2,
L2
เวลาเรียน : 13:00:00 - 17:45:00
 
ศุกร์
 
         
เสาร์     1101342
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:25:00
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52