วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  1/3/2564 - 7/3/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  1801212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:55:00
 1801222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  1801222
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
      
    1802212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 11:00:00 - 11:55:00
  1802212
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 13:55:00
      
อังคาร  1802452
(1) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 9:55:00
 1802432
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  1801211
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
  1802571
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:55:00
      1801211
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
พุธ 1801342
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1802471
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
     1802343
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 16:00:00 - 17:55:00
  
พฤหัสบดี   1801223
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  1802582
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
     
ศุกร์ 1801323
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1801325
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
  1802456
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:55:00
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52