วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะเทคโนโลยี 6A
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ 1801225
(4) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1801271
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   
 1801225
(4) 2,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
     
อังคาร 1801312
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 9:55:00
 1802334
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
    
   1802336
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 10:55:00
    
พุธ   1802221
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   
   1802461
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 10:00:00 - 11:55:00
   
พฤหัสบดี  1802451
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802343
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
ศุกร์ 1802598
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 8:00:00 - 8:55:00
 1802455
(3) 1,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
  1802371
(2) 1,
L1
เวลาเรียน : 13:00:00 - 14:55:00
เสาร์  1802451
(3) 2,
L1
เวลาเรียน : 9:00:00 - 11:55:00
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
L20 = อนุปริญญา
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54