0904413Special Topics in Business Information Technology
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เน้นหัวข้อที่มีความทันสมัยและทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน


Special topics in business information technology with emphasis on current issues and technological progress, including computer and technology innovation.