0904204Analysis and Design for Business Information System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลยุทธ์ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การจัดการพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา การพิจารณากำหนดความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบรายละเอียดเชิงตรรกการใช้
เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ

Strategies of business application programming development ; cycle of system developments ; management of system development project; application of programming developments; personnel
behavior management in development process; considerations of information needs; analysis and design of logical detail system; using tools in system design and development ; evaluation and maintenance of system.