0903423Counseling and Career Planning
การให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบของปัญหาส่วนบุคคล สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เทคนิคในการให้คำปรึกษารับฟังข้อร้องทุกข์ การแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างความพอใจในการให้คำปรึกษาที่ดี การวางแผนอาชีพและการเจริญก้าวหน้าของการทำงาน รวมถึงการพัฒนาตนเอง


Forms of personal problems; problem antecedents and joined problem solving; guidance and counseling techniques; conflict problem solving for building satisfaction in good counseling; career planning and job growth; self development.