0903414Strategic Human Resource Management
การจัดการทรัพยการมนุษย์เชิงกลยุทธ์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0903201

Course Description
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยง กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การทั้งในด้านคุณภาพ การบริหารผลผลิต และการทำงานเป็นทีม

Strategic management; defining business target; managerial process and development of human resource; problems in human resource management; linking business strategy and policy to human resource strategy and policy;
effects of business environments on strategic human resource management; forms of human resource management that affect organizations’ success in quality, output management, and teamwork.