0899202Agricultural Technology 2
เทคโนโลยีการเกษตร 2
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและสถานการณ์ของระบบเกษตรในปัจจุบัน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัญหาการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและการตลาดทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


The brief history of agricultural technology development, environment factors, Agricultural problems, agricultural economic and marketing, plant production technology plant biotechnology.