1010361Principles of Transportation and Airline Business
หลักการขนส่งและธุรกิจการบิน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการขนส่งทางบก น้ำ และอากาศ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน กฎระเบียบจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบิน การเขียนตั๋วเครื่องบินเบื้องต้น และระเบียบปฏิบัติการเข้าออกระหว่างประเทศ


Various shipping methods such as ground, sea, and air shipping, knowledge of airline business and related topics, such as international immigration documents, international immigration laws and regulations.