1010231Hotel Management
การจัดการโรงแรม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการจัดการโรงแรม ประเภทและระดับของโรงแรม แผนกต่าง ๆ และงานในความรับผิดชอบ ประเภทของห้องพัก กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงแรม ขั้นตอนในการนำเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย และการตั้งงบประมาณ หลักการประมาณการ
โรงแรมประเภทและรูปแบบของการบริการภายในโรงแรม

Hotel management ,type and level of hotels,departments in hotel and their responsibilities,type of rooms, standard hotel rooms, budgeting ,estimating the investment hote ,type of service in hotels and etc.