0804431Dairy Technology and Dairy Products
เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบของน้ำนม เทคนิค การผลิต และการแปรรูปในกระบวนการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม


Constitute of milk, techniques of processing milk and daily product.