0804423Feed Technology
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการวิเคราะห์ส่วนประกอบและความปลอดภัยของอาหารสัตว์ การผลิตและการเพิ่มคุณค่าอาหารสัตว์ ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งอาหารสัตว์ ศึกษาพื้นที่ในการผลิตอาหารสัตว์


Principles of feed composition analysis and safety, processing and improvement of nutritive value, analysis feed source, area of feed production.