0803343Legume and Oilseed Technology
เทคโนโลยีของถั่วและเมล็ดน้ำมัน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ส่วนประกอบโครงสร้างและคุณค่าทางโภชนาการของถั่ว และเมล็ดน้ำมัน กระบวนการผลิตน้ำมัน และไขมันพืช การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของน้ำมัน ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปน้ำมัน การใช้ผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไขมัน