0805483Water Quality Management
การจัดการคุณภาพน้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับคุณภาพน้ำ ผลของการระบายน้ำทิ้งต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและคุณภาพน้ำ หลักการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบคุณภาพน้ำ หลักเกณฑ์ในการวางแผนควบคุมและการจัดการคุณภาพน้ำ.


Interrelation of landuse and water quality, effects of wastewater on aquatic ecology and water quality, criteria set for improving water quality, modeling and simulation of water quality impacts and assessment, monitoring andmanagement planning.