0805431Technology of Remote Sensing
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคการอ่านและแปลความหมายของภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ ข้อมูลด้านถูมิประเทศ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่นเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ การเกษตรการใช้ที่ดินและการประยุกต์กับระบบคอม
พิวเตอร์

Aerial photography, satellite imagery, interpretation, technique detect, identify and monitor on forests, water rarge, and agricultural resources, remote sensing for the management of nature resources, utiize remotely sensed data as input to com