0804489Starch Technology
เทคโนโลยีแป้ง
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบและคุณสมบัติของแป้ง กระบวนการผลิตแป้งในระดับอุตสาหกรรม การแปรรูปแป้งเป็นเดกซ์ตรินและไซรับ รวมทั้งการนำแป้งไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ


Composition and characteristics of starch, process of starch industrial production, modification of starch into dextrin and syrup including use of starch in food industry and others.