0804483Biotechnology in Biodiversity and Conservation
เทคโนโลยีชีวภาพทางความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษืทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างหน้าที่ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเก็บรักษาเซลล์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ การนำจุลินทรีย์มาใช้ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม
ทัศนศึกษานอกสถานที่

Bsiodiversity and conservation, biological structure and function of plant cell, animal cells and microbial cells, classificcation of cells by biotechnology of microorganisms for controlling the environment, and utilized in the industrially, important.
biotechnology for environment control. Standard and policy for environmental control, field studies.