0804421Sugar Technology
เทคโนโลยีน้ำตาล
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การผลิตและการดำเนินการของอุตสาหกรรมน้ำตาล การเสื่อมเสียการเก็บรักษาผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม


Processing and operation of sugar industry, deterioration, storage by product from industry.