0804351Waste Treatment and Utilization
การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหา คุณสมบัติ และวิธีการจัดการขยะมูลฦอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำทิ้ง และมลพิษทางอากาศ หลักการและระบบการบำบัดน้ำเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสีย