0804322Flavous and Essential Oil Technology.
เทคโนโลยีของกลิ่นรสและน้ำมันระเหย
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สารที่ให้กลิ่นรสและน้ำมันระเหยที่น่าสนใจ เน้นด้านคุณสมบัติทางเคมี การเกิดการจัดจำแนกกลุ่ม การผสมผสานความรู้จากเคมีอืนทรีย์และชีวเคมี เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากกลิ่นรสและน้ำมันระเหยชีวสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ชีววิทยาโมเลกุลเพื่อปรับปรุงการผลิตกลิ่น
รสและน้ำมันระเหย.

Flavour and essential oil interest with an emphasis on their chemistry, occurrence, classification, integration of knowledge from organic chemistry and biochemistry to analyze the utility of flavour and essential oil, biosynthesis and application of
molecular biology to improve flavour and essential oil production.