0803463Sensory Evaluation of Food Quality
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201201 และ 0803321 หรือ
0201201 และ 0803321 หรือ
0201201 และ 0803321 หรือ
0803321

Course Description
หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร


Fundamentals of sensory perception, Methods applied for evaluation sensory quality of foods.