0803352Natritional Quality of Food and The Effect of Technology
คุณค่าทางโภชนาการทางอาหารกับผลกระทบทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลกระทบของเคโนโลยีการแปรรูปอาหารกับคุณค่าทางโภชนาการ


Effects of food processing technology on nutritional quality.