0803200Principles of Business Administration
หลักบริหารธุรกิจ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริหาร การวางโปรแกรม การจัดองค์กร การติดต่อสื่อสาร ผลกระทบของสังคมและเศรษฐกิจต่อการบริหารธุรกิจ


Ideas of business administration, administration, asministration, planning, organization, communication, and effects of societ and economics on business admistration.